Iskolában folytatott képzéseink
 
 
 
01emelt színtű nyelvi képzés: angol
02emelt színtű nyelvi képzés: német
03emelt szintű nyelvi képzés: olasz
04emelt szintű biológia képzés
05nyelvi előkészítő évfolyam(angol)
06általános tantervű
 
Tanulmányi területet meghírdető telephely kódja: 004

A felvételi eljárás rendje:


A felvétel a tanulmáyi pontok alapjá tötéik, melyeket a magyar nyelv és irodalom tantárgy átlaga, a történelem, matematika és a tanult idegen nyelv 5. 6. 7. osztáyos év végi és a 8. osztály félévi osztáyzatai képeznek.


Kollégium:
Az intézmény valamennyi vidéki tanulónak kollégiumi elhelyezést biztosít 3-4 ágyas szobákban. 2 szobához önálló fürdőszoba tartozik.
Iskolánk:
1951-ben kezdte meg működését a gimnázium a városban. Képzési kínálatunkat folyamatosan az igényekhez igazítva alakítottuk ki. Elsődleges célunk a széles és szilárd alapműveltség kialakítása, felkészítés az érettségi vizsgára, felsőoktatásban való helytállásra.
Az általános tantervű képzést azoknak kínáljuk, akik még nem rendelkeznek határozott elképzelésekkel az érettségi vizsgát követő továbbtanulásukat illetően. Az osztályba felvett tanulók angol és német nyelvet tanulnak heti 3-3 órában, csoportbontásban.
Az emelt szintű nyelvi képzést folytató osztályokban heti 5 órában tanítjuk az első (a választásnak megfelelően: angol, német, olasz) heti 3 órában a második idegen nyelvet (angol, olasz, német). A képzésre való felvételnek nem feltétele az adott idegen nyelv ismerete. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani, emelt szintű érettségi vizsgát, középfokú nyelvvizsgát szerezni. Elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk, akik gimnáziumi tanulmányaikat követően felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni, mivel a diploma megszerzésének feltétele, hogy a hallgató középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezzen. Az elmúlt évek nyelvvizsga eredményei igazolják a képzés sikerességét, melynek adatai az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők.
A célnyelvi kultúra alaposabb megismerését szolgálja a tanórán kívüli keretben szervezett színházlátogatás, filmvetítés, országismerettel kapcsolatos programok.
Az emelt óraszámú biolóiaképzést folytató osztályban 4 éven keresztül tanulják a tantárgyat a továbbtanulási szándékaikat tekintve a természettudományos területek iránt érdeklődő tanuóló.
A nyelvi előkészítő képzés az idegen nyelven tájékozódást, napjaink elvárásainak való megfelelést segíti elő az emelt nyelvi óraszámokkal. Felvételi vizsgát az ide jelentkezőknek nem kell tenniük; rangsorolásuk az általános iskolai eredményeik alapján történik.

Az intézmény helyi tantervében kiemelten fontos szerepet tölt be az idegen nyelvi képzés mellett az informatikai műveltség megalapozása, szélesítése. Ennek érdekében 9-10. évfolyamon csoportbontásban, korszerűen felszerelt számítástechnika termekben zajlik az oktatás, amely kiegészül szakköri lehetőséggel. Valamennyi tanuló jól felszerelt számítástechnikai tanteremben sajátíthatja el a számítógépek üzemeltetésének és a legelterjedtebb szoftverek használatának alapjait.
Valamennyi emelt szintű képzésünk esetében heti 3 órában tanítjuk az informatika tantárgyat, tekintettel az esetleges továbbtanulási szándékra, munkaerő-piaci elvárásokra.
11. évfolyamtól a tanulók számára emelt szintű érettségire történő felkészítést kínálunk minden tantárgyból, illetve ECDL-vizsga lehetőségét helyben.
Az oktatási-nevelési program szerves része a művészeti nevelés, elsősorban ének-zene és rajz órákon, illetve énekkari és szakköri foglalkozásokon.